ANBI

KvK nummer:
85814822

Rechtsvorm
Stichting

RSIN
863752391

Rekeningnummer
NL42TRIO0320453138

Onze bestuurders:
Linda Appelman - Voorzitter
Marjo van der Burg - Penningsmeester
Wendy Weel - Secretaris

Beleidsplan 2022 - 2025

Stichting Heer Ikigai

Ook te downloaden als PDF
Versie 1 | 21 maart 2022 | Stichting Heer Ikigai

Stichting Heer Ikigai is gevestigd aan de Noordervaart 30B (1841 HA) te Stompetoren.

De doelstellingen van Stichting Heer Ikigai zijn:

 1. De Stichting heeft ten doel het opzetten en duurzaam in stand houden van een voedselbos genaamd “HEER IKIGAI” met bijbehorend erf; en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
 3. de ontwikkeling en exploitatie van het voedselbos met bijbehorend erf in de vorm van duurzame landbouw door gebruikers te voorzien in onder andere lekker en gezond, lokaal voedsel, een vitale natuur en een aantrekkelijke landschap; en
 4. het delen van kennis en het vergroten van bewustwording door middel van het geven van rondleidingen en workshops
 5. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

 1.  subsidies en andere bijdragen;
 2. schenkingen, erfstellingen en legaten;
 3. alle andere verkrijgingen en baten.

2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Stichting “Heer Ikigai” heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen.

Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

 1. mevrouw Linda Janna Maria Appelman, voornoemd, als voorzitter;
 2. mevrouw Emma Catharina Weel, voornoemd, als secretaris;
 3. mevrouw Maria Johanna Francisca van der Burg, voornoemd, als penningmeester.

 

Vergaderen

Het bestuur komt minimaal twee maal per maand samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.

 

Activiteiten

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:

 1. Het opzetten en begeleiden van projecten;
 2. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.

 

Financiën

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:

 1. Jaarlijks een begroting opstellen;
 2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
 3. Beheren van de gelden;
 4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.

 

Vergoeding bestuursleden

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

 

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting “Heer Ikigai”.

 1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven aan onze doelen te compenseren.
 2. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten

Hier is het jaarverslag van 2022 te downloaden

Jaarverslagen

Hier is het jaarverslag van 2022 te downloaden

Winkelwagen
Scroll naar boven